Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

23.10.2023 CBA zawiadomiło prokuraturę po kontroli w spółce Inphotech

23.10.2023
  • waga symbol sprawiedliwości, w tle stos dokumentów i młotek sędziowski
    569 © belchonock Bank zdjęć Photogenica

Kontrola uzyskania i wykorzystania dofinansowania otrzymanego przez Inphotech sp. z o.o. zakończona zawiadomieniem do prokuratury.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie przeprowadzili kontrolę wybranych aspektów prawidłowości uzyskania i wykorzystania dofinansowania otrzymanego w ramach wybranych projektów realizowanych przez Inphotech sp. z o.o. w latach 2016-2022 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 22 listopada 2022 r. do 21 sierpnia 2023 r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które skutkowały naruszeniem ust. 6.4 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz § 3 pkt 5, pkt 8 umowy nr RPMA.01.02.00-14-9391/17-00 z dnia 27.08.2018 r. i umowy nr RPMA.01.02.00-14-5648/16 z dnia 05.04.2017 r. Ponadto wykazano, że spółka Inphotech sp. z o.o. nienależnie otrzymała na realizację ww. projektów dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 6,5 mln zł jednocześnie nie realizując tych projektów.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do właściwej miejscowo i rzeczowo prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotowych projektów, tj. przestępstw z art. 286 §1 kk, art. 297 § 1 kk w zb. z art. 233 § 6 kk i art. 271 § 3 kk.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry