Nawigacja

Kick - off meeting

Kick - off meeting. Inauguracja projektu realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Partnerami z kraju i zagranicy oficjalnie rozpoczęło projekt „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR, tj. 2 345 411,00 zł.

Inauguracja projektu (kick-off meeting) przybrała formę dwudniowego spotkania, które odbyło się 20 i 21 października 2021 r. Ze względu na obowiązujące ograniczenia wydarzenie zorganizowano w formie telekonferencji.

Spotkanie otworzył Zastępca Szefa CBA Daniel Karpeta, który przywitał wszystkich uczestników i podkreślił rolę współpracy transgranicznej w zwalczaniu oraz zapobieganiu przestępczości o charakterze korupcyjnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, w tym poprawy wykrywalności poważnych przestępstw o wymiarze międzynarodowym. Pan Minister wskazał, że ideą projektu jest szeroko rozumiany rozwój analizy kryminalnej i strategicznej, jako cennych narzędzi do skutecznego przetwarzania, filtrowania i korelacji dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł. Ma to szczególny wpływ na trafność i szybkość podejmowanych w trakcie prowadzonych postepowań karnych decyzji, a niejednokrotnie przesądza też o efektywności całego procesu.

Następnie przedstawione zostały szczegółowe założenia projektu i planowane wydarzenia w ramach przedsięwzięcia, takie jak specjalistyczne szkolenia oraz międzynarodowa konferencja analizy kryminalnej i strategicznej w 2022 r. Po zakończeniu części oficjalnej dotyczącej prezentacji projektu głos zabrali poszczególni przedstawiciele zaproszonych instytucji i służb, którzy przedstawili swoją instytucję, organizację pionu analitycznego w jej strukturach oraz podzielili się oczekiwaniami wobec projektu. Serię wystąpień rozpoczęła prezentacja Dyrektora Departamentu Analiz CBA, następnie głos zabrał przedstawiciel Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy (NABU). Swoimi spostrzeżeniami na temat narzędzi analizy kryminalnej i strategicznej podzielili się przedstawiciele Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), którzy swoim wystąpieniem zakończyli pierwszy dzień telekonferencji.

W drugim dniu spotkania kick-off swoje doświadczenia  w zakresie analizy przedstawiły: Prokuratura do  spraw Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji z Austrii, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Prokuratura Krajowa. Drugi dzień prezentacji zakończyło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Spotkanie zamknięto podsumowaniem i panelem dyskusyjnym.

Konferencja kick-off była pierwszym oficjalnym wydarzeniem projektu, podczas którego Partnerzy wymienili się informacjami w zakresie umiejscowienia analizy kryminalnej/strategicznej w strukturze poszczególnych instytucji, ogólnej strategii funkcjonowania i rozwoju analizy kryminalnej oraz strategicznej, wykorzystywanych narzędzi i algorytmów analitycznych oraz zdefiniowanych potrzeb analityków, związanych z tematyką najbliższych szkoleń, w tym: wykorzystanie baz grafowych w analityce, inżynieria finansowa, pranie brudnych pieniędzy z wykorzystaniem nowych technologii, „big data” w analizie, czy tzw. intelligence-led policing.

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych CBA, w których na bieżąco będziemy informować o przebiegu projektu.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl i www.fundusze.mswia.gov.pl.

 

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu:

projekty.kontakt@cba.gov.pl

fax.: 22 437-25-90

  •  
  • Fot. CBA
do góry