Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.06.2019 Kontrola CBA w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA”

17.06.2019
  • ©pablocalvog/Photogenica

Od 10 października 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy prowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z siedzibą w Bydgoszczy w przedmiocie realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV w latach 2016-2018”.

W toku kontroli ustalono, że nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne – Spółdzielnia Socjalna Nowe Miasto, przedłożyło podrobione dokumenty tym samym wprowadzając w błąd instytucję dysponującą środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i wyłudzając od Stowarzyszenia GINEKA dotację, którą przeznaczyła na otwarcie restauracji „Naturalna” w Bydgoszczy. Stwierdzono również sfałszowanie przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Nowe Miasto podpisów na dokumentach złożonych w Sądzie Rejonowym XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy celem zarejestrowania Spółdzielni Nowe Miasto.

Działania podejmowane przez Spółdzielnię Socjalną Nowe Miasto naruszały istotne postanowienia umów zawartych ze Stowarzyszeniem GINEKA, jak również Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu i stanowiły podstawę do wypowiedzenia umów przez Stowarzyszenie GINEKA ze skutkiem natychmiastowym, jak i wezwania spółdzielni do zwrotu całości otrzymanych środków. Kwota udzielonego wsparcia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 198 407,50 zł.

W związku z powyższym do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw wyłudzenia dotacji i fałszowania dokumentów przez Prezesa Zarządu Spółdzielnia Socjalna Nowe Miasto.

Dodatkowo poinformowano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenie GINEKA o stwierdzonych nieprawidłowościach, stanowiących podstawę do zwrotu całości środków przekazanych Spółdzielni Socjalnej Nowe Miasto, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednocześnie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego skierowano wniosek o wszczęcie postępowania przymuszającego wobec Spółdzielni Nowe Miasto, ze względu na funkcjonowanie spółdzielni w składzie osobowym niespełniającym ustawowego minimum przez czas dłuższy niż trzy miesiące, skutkujące koniecznością złożenia w sądzie rejestrowym wniosku o postawienie jej w stan likwidacji, który to obowiązek rejestrowy nie został spełniony.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry